در حال حاضر رتبه‌بندی اعتباری و گسترش آژانس‌های رتبه‌بندی به کنترل بحران مالی در جهان تا حدود زیادی کمک کرده است. هدف از راه‌اندازی آژانس‌ها و تنظیم مقررات سیستماتیک آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، کاهش تضاد منافع و افزایش شفافیت و رقابت است. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه بازارهای مالی و ثبات آن‌ها به طور فزاینده‌ای مرتبط با مکانیزم‌های رتبه‌بندی است. همچنین مقاله حاضر استفاده از الگوها و مدل‌های رتبه‌بندی و نیز بکارگیری آزمون تنش به منظور ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک در قالب رتبه‌بندی را به منظور ثبات و تحکیم بازارهای مالی و کاهش ریسک‌های اعتباری و نقدینگی توصیه می‌نماید.

ناشر: صندوق بین‌المللی پول   مقاله موردنظر را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09129.pdf