براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی در خصوص چک‌های مبادله شده در بهمن ماه 1398، مجموعاً بیش از 8 میلیون و 700 فقره چک عادی و رمزدار وصول شده است. بخش اعظم چک‌ها از نوع عادی و به تعداد 7 میلیون و 800 فقره بوده است. در واقع 89.8 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و 10.2 درصد رمزدار بوده است. به لحاظ ارزش نیز کل چک‌های وصول شده عادی و رمزدار ارزشی بیشتر از 2702 میلیارد ریال داشته‌ است که از این میزان 1102 میلیارد ریال چک عادی بوده است. درواقع 40.8 درصد از مبالغ چک‌ها مربوط به چک‌های عادی و 59.2 درصد از مبالغ مربوط به چک‌های رمزدار بوده است.

طبق این گزارش، بیش از 893 هزار چک رمزدار با ارزشی بیشتر از 1600 میلیارد ریال در کل کشور وصول شده است که در مقایسه با دی ماه 1398، از نظر تعداد حدود 6% و از نظر مبلغ 13.2% افزایش داشته است.

از نظر تراکم استانی، 47 درصد از تعداد چک‌های رمزدا وصول شده در سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است. تهران با 265 هزار فقره چک رمزدار به ارزش 910 هزار میلیارد ریال سهمی 29.7 درصدی داشته است. سهم خراسان رضوی و اصفهان نیز به ترتیب 8.9 و 8.4 درصد بوده است.

به لحاظ ارزش چک‌های وصول شده در استان‌ها، 68 درصد از ارزش کل چک‌های وصول شده رمزدار نیز مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان گزارش شده است.