به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوار‌های کل کشور در پایان آبان ماه به 44 درصد رسیده است. اما بررسی جزئیات این شاخص قیمت مصرف‌کننده در دهک‌های هزینه‌ای اطلاعات قابل تاملی را ارائه می‌کند؛ به گونه‌ای که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 41.7 درصد برای دهک دهم تا 50.2 درصد برای دهک اول نوسان دارد.

همان طور که در جدول زیر ملاحظه می‌شود، نرخ تورم سالانه در دهک اول جامعه (با کمترین درآمد) به رقم 50.2 درصد در پایان هشتیم ماه سال رسیده است که در بین سایر دهک‌ها، بالاترین میزان تورم سالانه است. رتبه دوم به دهک دوم جامعه با 48.6 درصد و در نهایت کمترین میزان تورم سالانه نیز متعلق به دهک دهم با ثبت نرخ 41.7 درصد است.

کدام دهک بیشترین تورم را داشت؟

نکته مهم در این میان، دهک‌هایی است که نرخ تورم سالانه کمتر از میانگین کل کشور دارند؛ به گونه‌ای که با توجه به نرخ تورم سالانه 44 درصد، دهک‌های هفتم تا دهم نرخ تورم سالانه در محدوده 41 تا 43 درصد را تجربه کرده‌اند.

سنگینی تورم خوراکی‌ها در برابر غیرخوراکی‌ها

در شرایطی که تورم سالانه خانوار‌های کل کشور در آبان ماه به رقم 44 درصد رسیده است، بررسی تغییرات تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها نشان می‌دهد، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در کل کشور 61.3 درصد بوده است و تورم سالانه غیرخوراکی‌ها نیز به 34.5 درصد رسیده است. اما در بخش تورم خوراکی‌ها مشاهده می‌شود که نرخ تورم دهک اول با ثبت رقم 64.6 درصد، بیشترین و دهک هشتم با 60.5 درصد کمترین تورم سالانه بخش خوراکی‌ها را داشته اند.

از سوی دیگر در بخش غیرخوراکی‌ها نیز ملاحظه می‌شود که نرخ تورم سالانه بالاترین دهک هزینه‌ای (ثروتمندان) در صدر قرار دارد و به رقم 36.6 درصد رسیده است و نسبت به تورم سالانه غیرخوراکی‌ها در کل کشور (34.5 درصد) بیشتر است.

این در حالی است که دهک اول جامعه که در بخش خوراکی‌ها بیشترین نرخ تورم را تجربه کرده است، حال در بخش غیرخوراکی در بین کمترین‌های نرخ تورم سالانه قرار دارد. هرچند کمترین نرخ تورم سالانه غیرخوراکی‌ها با 32.9 درصد مربوط به دهک چهارم تا ششم است.