بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در شبکه پرداخت در بهمن ماه افزایش یافته و تعداد آن به ۱۰۴ میلیون و ۹۹۲ هزار کارت رسیده است. این کارت‌ها شامل کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارتی که حداقل یک تراکنش بانکی را انجام داده باشند. قابل ذکر است که در دی ماه سال 98 این تعداد 102 میلیون و 956 هزار و 614 کارت بانکی بوده است که این میزان 1.88% کمتر از ماه بهمن است.

به علت گسترش استفاده از خدمات پرداخت، تعداد کارت‌های بانکی در همه بخش‌ها سیر صعودی به خود گرفته است. کارت‌های اعتباری در صدر میزان افزایش و پس از آن به ترتیب کارت‌های هدیه، بن‌کارت و کارت‌های برداشت یا کارت‌های نقدی قرار دارند. لازم به ذکر است که از اوایل سال 1398 تا ماه آبان از میان 350 میلیون کارت صادر شده در شبکه بانکی، به صورت ماهانه حدود 104 میلیون کارت بانکی دارای تراکنش هستند.

طبق جدول زیر، کارت‌های برداشت، بیشترین سهم را به اندازه ۱۰۰ میلیون و ۴۵ هزار عدد، در میان کارت‌های تراکنش‌دار به خود اختصاص داده‌اند. این میزان 95.7% کل تعداد کارت‌ها است. تعداد کارت‌های بانکی دارای تراکنش از نوع کارت اعتباری نیز در بهمن ماه با ۱۱.۴۱% رشد در مقایسه با دی ماه به ۱۵۸ هزار عدد رسیده است. همچنین تعداد کارت‌های هدیه و بن کارت تراکنش‌دار در مدت مذکور بیش از ۴ میلیون و ۳۲۴ هزار عدد اعلام شده است.

کارت‌های بانکی