طبق گزارش بانک مرکزی، از اواخر بهمن ماه سال گذشته با شروع پاندمی کرونا بسیاری از بخش‌های اقتصادی به سبب دستورالعمل دولت تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند که همین موضوع سبب عدم تسویه تعهدات مالی به ویژه وصول چک‌های صادره گردیده است. به همین دلیل دولت تمهیداتی اندیشیده تا بسیاری از تنبیه‌های مربوط به چک‌های برگشتی با سه ماه تأخیر قابل اجرا شود و فعالان بخش‌های اقتصادی دچار مشکلاتی نشوند.

این گزارش آماری از چک‌های مبادله‌ای در مهر ماه سال جاری را نشان می‌دهد که که در این ماه کل کشور حدود 8.9 میلیون فقره چک به ارزش 2170 هزار میلیارد ریال مبادله داشته که از نظر مبلغ و تعداد به ترتیب 6.9 درصد افزایش و 5.8 درصد کاهش را به نمایش می‌گذارد.

در مهرماه سال جاری، حدود 1956 هزار میلیار ریال به تعداد 8.1 میلیون فقره چک در کل کشور وصول گردیده است که نسبت به شهریورماه از نظر مبلغ و تعداد به ترتیب 7.1 درصد افزایش و 4.8 درصد کاهش داشته است. این درحالی که نسبت چک‌های وصولی به چک‌های مبادله‌ای در ماه مذکور از نظر تعداد و مبلغ 91.7 و 90.1 می‌باشد. همچنین چک‌های برگشتی حدود 214 هزار میلیارد ریال معادل 734 هزار فقره چک در کل کشور که نسبت به شهریور ماه از نظر مبلغ و تعداد به ترتیب 4.5 و 15 درصد افزایش و کاهش داشته است. به همین ترتیب نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای از کل تعداد و مبلغ به ترتیب 8.3 و 9.9 می‌باشد.

پیش‌بینی می‌شود درصورتی که بندهای قانون جدید چک از 22 آذرماه اجرایی گردد، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای به شدت کاهش خواهند داشت.