به نقل از بانک مرکزی اسفند ماه سال 1398 ، بالغ بر یک میلیون و سی و شش هزار فقره چک به ارزش ریالی 177 هزار میلیارد در کشور برگشت داده شده است. که از نظر مبلغ و تعداد 51.9 درصد و 44.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است و نیز از کل چک‌های مبادله شده 10.9 درصد تعداد و 11.8 درصد مبلغ برگشت داده شده است. و با توجه به بررسی چک‌های برگشتی ماه‌های بهمن و اسفند، چک‌های برگشتی در بهمن 1398 تعداد 8.8 درصد و مبلغ 9.5 درصد و در اسفند ماه سال 1397 تعداد 8.8 درصد و مبلغ 4.9 درصد بوده است.

گزارش اسفند ماه استان تهران بیانگر آن است که حدود سیصد و سی و یک هزار فقره چک به ارزش ریالی 85 هزار میلیارد برگشت داده شده است که از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 10.4 درصد و 10.8 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در بین سایر استان‌ها پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد چک های مبادله شده به ترتیب استان‌های البرز و یزد ( هرکدام 9.1 درصد) ، خوزستان ( 9.5 درصد ) و گیلان ( 9.6 درصد ) می‌باشد. و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد ( 17.6 درصد ) ، کردستان ( 16.2 درصد ) و هرمزگان با ( 14.6 درصد ) از جمله استان‌هایی هستند که بیش‌ترین تعداد چک‌ های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی بیش‌ترین ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله شده در بین استان‌ها، به استثنا تهران به ترتیب استان هرمزگان ( 18.5 درصد )، کردستان ( 17.8 درصد ) و چهارمحال و بختیاری ( 16.8 درصد ) می‌باشد. و استان البرز ( 8.8 درصد )، خوزستان و گیلان ( هرکدام 11.2 درصد ) و مازندران ( 11.4 درصد ) جز استانهایی هستند که کمترین ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ های مبادله شده را به خود اختصاص دادند.

تفکیک علل چک‌های برگشتی :

اسفند ماه 1398 حدود یک میلیون و پنج هزار فقره چک به ارزش ریالی 162 هزار میلیارد به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است که از نظر ارزش 91.5 درصد و تعداد 97 درصد از کل چک‌ های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. که استان تهران حدود 318 هزار فقره چک به ارزش ریالی 74 هزار میلیارد نسبت به کل چک‌های مبادله شده و از نظر تعداد 96 درصد و مبلغ 86.7 درصد به دلیل فقدان یا کسری موجودی، چک ‌های برگشتی داشته است.