مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی در امسال نسبت به مقطع مشابه سال قبل و نیز سال‌های گذشته‌تر، کاهش شدید و روند رو به بهبودی داشته که این امر منجر به کاهش ریسک اعتباری این بانک شده است.

لازم به ذکر است که کاهش مطالبات غیرجاری و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری، یکی از شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در تقویت پایه پولی و بنیه مالی بانک‌ها است و بانک کشاورزی با درنظر گرفتن بهداشت اعتباری و رعایت استانداردهای لازم جهت پرداخت تسهیلات، موفق شده است در سال 98 این مقدار را به اندازه 24.933 میلیارد ریال کاهش دهد و بتواند بیشتر از گذشته از رونق تولید در بخش کشاورزی حمایت کند.

مطالبات غیرجاری، باعث کاهش سودآوری بانک‌ها، کاهش توان مالی آنها در پرداخت تسهیلات جدید و نیز موجب آثار مخربی بر بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. همچنین در ابعاد گسترده‌تر و بزرگتر، بحران‌های پولی و مالی را برای مردم کشور به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس و با توجه به این که ضرر و زیان گریبانگیر نظام بانکی و اقتصاد کشور می‌شود، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها باید از اولویت‌های بالای نظام بانکداری کشور قرار بگیرد.