افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن، افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی روستاییان و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان به موافقت و تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.

طی یکهزار و سیصد و دومین جلسه به تاریخ 99.07.29 پیرامون حمایت از تولید ملی، بخصوص برنامه های کارگروه رفع موانع جهش تولید، دکتر همتی ریاست بانک مرکزی سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش را تا 90درصد افزایش داد.

در همین راستا شورای پول و اعتبار جهت هدایت و تخصیص منابع بانکی به دو بخش صنعت و معدن و مسکن که از اولویت‌ها بودند سقف این تسهیلات را به شرح زیر معین نمود. تا سقف 500 (پانصد)‌ هزار میلیارد ریال منابع به بخش صنعت و معدن از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا سقف 200 (دویست)‌ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن (ساخت) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرارمی‌ گیرد.

از سویی دیگر 200 (دویست) میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت حداکثر 7 ساله برای توانمندسازی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار بوده‌است.

در نهایت سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان و استعدادهای برتر به پیشنهاد بانک مرکزی از مبلغ دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال با بازپرداخت 20 ساله بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.