چکیده:

در سالیان اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به فعالیت بانک، مدیریت ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم ابداع نوآوری‌های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده موفقیت بانک‌ها محسوب می‌شود. عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می‌شود.

از میان ریسک‌های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم‌ترین ریسکی است که بانک‌ها با آن می‌توانند مواجه شوند. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره‌اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها در دهه اخیر فکر اندازه‌گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. در این میان نظام بانکداری اسلامی با عنایت به ویژگی‌های خاص خود با ریسک‌هایی روبرو است که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است به‌طوری‌ که می‌تواند به طراحی روش‌ها و استانداردها، آموزش‌ها و سیستم‌هایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از رخدادهای نامطلوبی که اثر تخریبی بر حیات بانک‌های جمهوری اسلامی دارد، بیانجامد. از این رو هدف این مقاله تبیین رویکرد مدیریت بهینه ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه با ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است.

 

واژگان کلیدی:

ریسک اعتباری، مدیریت ریسک، بانک و بانکداری  

نویسندگان:

آرش عینی   این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید: http://mieaoi.ir/article-1-768-fa.pdf