گزارش شبکه پرداخت الکترونیک کشور در آخرین ماه سال 98 منتشر شده است که در آن مبلغ بیش از ۵۶ درصد تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی کمتر از ۲۵ هزار تومان اعلام شده و تعداد تراکنش‌های کمتر از پنج هزار تومان نیز روند نزولی به خود گرفته است.

در این گزارش دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی براساس دامنه مبلغی ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با توجه به محاسبه کارمزد بانک پذیرنده در مبالغ کمتر از ۵۰ هزار ریال (پنج هزار تومان)، بین ۵۰.۰۰۱ ریال تا ۲۵۰.۰۰۰ ریال (بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان) و بالاتر از ۲۵۰.۰۰۰ (بیشتر از ۲۵ هزار تومان) تقسیم شده است.

طبق اطلاعات منتشر شده از شبکه پرداخت الکترونیک کشور، بیشترین سهم تراکنش به مبالغ ۵ تا ۱۵ هزار تومان در اسفند ماه سال گذشته، بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

همچنان بیشترین سهم ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک به دستگاه‌های کارت‌خوان با سهمی بالغ بر ۹۷/ ۹۰ درصد تعلق دارد. لازم به ذکر است که ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با تعداد بیش از ۸ میلیون و ۳۳۹ هزار پایانه فعال، تعداد ۲ میلیارد و ۷۴ میلیون و ۵۷۷ هزار تراکنش را انجام داده‌اند.

 

کاهش تراکنش‌های کمتر از ۵ هزار تومان

طبق آمار منتشر شده از تراکنش‌های شاپرکی، بیشترین تراکنش با استفاده از دستگاه کارت‌خوان در اسفند ماه سال گذشته، متعلق به مبالغ بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان، با سهم ۶۹/ ۳۶ درصد بوده است. از سوی دیگر بالغ بر ۸۷/ ۱۹ درصد از تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در دامنه مبلغی کمتر از ۵ هزار تومان انجام شده که نشان از ادامه روند ضریب نفوذ گسترده کارت‌خوان برای خریدهای خرد و خرید شارژ دارد.

نکته جالب توجه آن است که با افزایش مبلغ خریدها، میزان تراکنش‌های با مبلغی کمتر از پنج هزار تومان به‌صورت متوالی در سال ۹۸ رو به کاهش بوده تا جایی که از ۲۳ درصد در مرداد سال ۹۸ این میزان به ۱۹ درصد در اسفند کاهش داشته است؛ تعداد تراکنش‌های کمتر از ۵ هزار تومان برابر با ۴۱۲ میلیون و ۲۷۹ هزار تراکنش بود، این درحالی است که تعداد تراکنش‌های بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان بالغ بر ۷۶۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تراکنش بوده است.