خدمت رسانی با کیفیت به مشتریان در کنار تعامل مناسب همواره موجب افزایش رضایتمندی آنها بوده و این امر سبب توسعه بازار و وفاداری مشتریان پیشین می گردد. به همین جهت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با طراحی خدمات جدید و به روز به دنبال تلاش برای ارتقاء رضایت جامعه هدف خود بوده و در این زمینه اقداماتی انجام شده است.   در ادامه فعالیت های صندوق برای بهبود سطح خدمات، در جلسه اخیر هیئت مدیره از دو سامانه کاربردی اعتبارسنجی و انتقادات و پیشنهادات رونمایی شد. بنابر طراحی صورت گرفته در سامانه اعتبارسنجی، اعطای رتبه اعتباری به متقاضیان بر مبنای مستندات موجود برای تسهیل در ارائه تضامین انجام می پذیرد.   همچنین در این سامانه، گروه کارشناسی با استخراج اطلاعات از درخواست های واصله و ورود آنها به سیستم بر مبنای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی چون میزان سرمایه، تراز مالی، سوابق فنی و تخصصی، کارآفرینی، حسن شهرت و غیره رتبه مورد نظر را از سامانه دریافت نموده و با توجه به آن در روند صدور خدمات ترتیب اثر می دهند.   شایان ذکر است ویژگی پر اهمیت این سامانه، عدم دخل و تصرف سلیقه کاربر در اعتبارسنجی بوده و نتیجه حاصله صرفاً از اطلاعات موجود در درخواست متقاضی پدید می آید.