بانک جهانی در آخرین گزارشی که منتشر کرده است، به بررسی تاثیر دو عامل “ویروس کرونا” و “سقوط قیمت نفت” بر روی چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و رشد اقتصادی ایران پرداخته است. بر همین اساس، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران به علت تحریم‌ها و فروش پایین نفت، در میان کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه، کمترین زیان را از سقوط قیمت نفت متحمل خواهد شد. اثر درآمدی کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران کمتر از منفی 2% تخمین زده شده است. در همین حال کشور کویت در صدر جدول کشورهایی که بیشترین آسیب را از کاهش قیمت نفت می‌بینند، قرار دارد. در این گزارش پیش‌بینی شده است که کشور کویت با منفی 21% کاهش درآمد مواجه خواهد شد.

از دیگر مواردی که در گزارش بانک جهانی قابل ذکر است، چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایران در سال آینده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، این مقدار نسبت به ماه مهر بهبود یافته است. قابل ذکر است که طبق پیش‌بینی‌ها رشداقتصادی ایران امسال به اندازه 3.7% کاهش خواهد یافت، اما برای سال 2021 و 2022 به ترتیب به اندازه 1.3% و 1.5% رشداقتصادی پیش‌بینی شده است.