طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی درخصوص اعطای تسهیلات بانکی، مانده تسهیلات اعطایی در شهریورماه 99 در مقایسه با اسفند 98، رشدی در حدود 18.8 درصد داشته است.

در اسفند سال 98، مانده تسهیلات اعطایی 16096.8 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در شهریور امسال به 19128.4 هزار میلیارد ریال رسیده است.

تسهیلات بانک‌ها براساس عقود بانکی

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین میزان تسهیلات بانکی به عقود فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است. فروش اقساطی حجمی معادل 27.7 درصد کل تسهیلات را تشکیل داده و مشارکت مدنی نیز سهمی حدود 18.8 درصد داشته است. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه نیز 8.6 درصد کل تسهیلات را تشکیل داده است که رقمی بالغ بر 1641.4 هزار میلیارد ریال می‌باشد. در مقایسه با اسفندماه 1398، حجم تسهیلات قرض‌الحسنه 41.8 درصد افزایش داشته است.

روند اعطای تسهیلات در انواع بانک‌های مختلف

در این بخش به روند اعطای تسهیلات در کل سیستم بانکی کشور به تفکیک انواع بانک‌های تجاری، خصوصی، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری پرداخته شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

1- بانک‌های تجاری: بیشترین تسهیلات بانک‌های تجاری در قالب عقود فروش اقساطی، قرض‌الحسنه، جعاله و مشارکت مدنی بوده است.

فروش اقساطی 38.6 درصد تسهیلات را در بر گرفته و ارزشی معادل 1192.1 هزار میلیارد ریال داشته است.

در بانک‌های تجاری، حجم تسهیلات اعطایی در قالب قرض‌الحسنه در مقایسه با اسفند 98، افزایش داشته است. حجم قرض‌الحسنه در اسفند سال گذشته معادل 253.6 هزار میلیارد ریال بوده که در شهریور سال جاری به 389.9 هزار میلیارد ریال رسیده است و حدود 12.6 درصد از کل تسهیلات بانک‌های تجاری را تشکیل داده است.

همچنین تسهیلات جعاله نیز سهمی 9.9 درصدی به ارزش 306.5 هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری را تشکیل داده است.

2- بانک‌های تخصصی: بیشترین تسهیلات اعطا شده در بانک‌های تخصصی، در قالب فروش اقساطی، مشارکت مدنی و قرض‌الحسنه بوده است.

بانک‌های تخصصی به ترتیب 46.4، 13.5 و 4.9 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به فروش اقساطی، مشارکت مدنی و قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند.

در شهریور سال جاری، ارزش تسهیلات فروش اقساطی 1621.6 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفندماه سال گذشته افزایش داشته است. همچنین ارزش تسهیلات مشارکت مدنی و قرض‌الحسنه نیز به ترتیب 470.4 هزار میلیارد ریال و 169.7 هزار میلیارد ریال بوده است.

3- بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری: بیشترین حجم تسهیلات اعطایی در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، در قالب مشارکت مدنی و قرض‌الحسنه بوده است. 22.6 درصد از تسهیلات چنین بانک‌ها و موسساتی به بخش مشارکت مدنی با ارز 2836 هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است. همچنین سهم تسهیلات قرض‌الحسنه نیز 8.6 درصد و با ارزش 1081.8 هزار میلیارد ریال بوده است.