طبق گزارش بانک مرکزی درخصوص مانده سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی در شهریور ماه، رقم سپرده‌های بانکی به بیش از ۲۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مدت ۶ ماه رشد ۶/ ۱۳ درصدی داشته است. همچنین مانده تسهیلات بانکی نیز در شهریورماه به بیشتر از ۱۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مدت ۶ ماه ۵/ ۱۱ درصد افزایش داشته است. نسبت مصارف به منابع بانک مرکزی نیز در نیمه نخست سال جاری حدود ۸/ ۷۹ درصد بوده که حدود نیم واحد درصد از مردادماه بیشتر شده است.

 

میزان رشد سپرده‌ها طی 6 ماه:

براساس گزارش بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌ها در پایان شهریور ماه ۹۸ حدود ۲۳۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱/ ۳۰ درصدی داشته است. مانده کل سپرده‌ها در پایان شهریورماه به نسبت اسفند ماه حدود ۱/ ۲۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و این نشان می‌دهد که سپرده‌های بانکی در ۶ ماه نخست سال جاری ۶/ ۱۳ درصد افزایش داشته است. در صورتی که طبق آمارها در ۶ ماه نخست سال ۹۷، مانده کل سپرده‌ها حدود ۸/ ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۶ ماهه آن ۷/ ۹ درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی، مانده سپرده‌ها در شهریورماه به نسبت مردادماه با رشد ۸/ ۳ درصدی همراه بوده که این رشد در ۱۰ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.

لازم به ذکر است که براساس گزارش نهاد پولی و بانکی کشور، در پایان شهریور ماه سال جاری سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به حدود ۶/ ۲۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

 

میزان رشد تسهیلات طی 6 ماه:

طبق گزارش، در شهریورماه مانده کل تسهیلات بانکی به ۵/ ۱۶۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است (رشد نقطه به نقطه تسهیلات بانکی در پایان شهریور ماه ۴/ ۲۳ درصد بوده است). همچنین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد ۶ ماهه تسهیلات بانکی ۵/ ۱۱ درصد بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان از رشد 6/4 درصدی مبلغ تسهیلات‌دهی در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه دارد.

 

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها:

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی، یکی از شاخص‌های مهمی است که همواره در گزارشات بانک مرکزی وجود دارد. این نسبت در شهریور ماه ۸/ ۷۹ درصد و در مرداد ماه ۳/ ۷۹ درصد بوده است که کمترین مقدار تاریخی ثبت شده از این نسبت است. در شهریور ماه این نسبت حدود نیم واحد درصد افزایش ماهانه داشته است. بررسی روند نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد به‌طور کلی در سال‌های اخیر یک روند نسبتاً نزولی داشته اما در شهریور ماه این نسبت با تغییر جهت مواجه شده است.

از این نسبت بدین منظور استفاده می‌شود که نشان داده شود چه درصدی از سپرده‌های بانکی توسط بانک‌ها در تسهیلات‌دهی استفاده شده است. کاهش این نسبت دو دلیل می‌تواند داشته باشد: 1- افزایش میزان سپرده‌گیری به نسبت تسهیلات‌دهی بانک‌ها 2- تقاضای کمتر برای دریافت تسهیلات. به‌طور کلی در استانداردهای بین‌المللی نسبت مخارج به منابع بانک‌ها حدود ۸۵ درصد تعیین می‌شود.

 

حجم سپرده‌ها در استان‌ها:

طبق گزارش بانک مرکزی، در پایان شهریور ماه سال جاری، استان تهران بیشترین میزان سپرده‌ها را در میان سایر استان‌ها داشته و میزان آن حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از تهران، استان اصفهان با حدود ۱۲۳۴ هزار میلیارد تومان مانده سپرده در جایگاه دوم در میان استان‌های کشور قرار دارد و پس از آن خراسان رضوی با حدود ۱۰۹۲ هزار میلیارد تومان جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل، استان کهگیلویه و بویر احمد با حدود ۲/ ۶ هزار میلیارد تومان کمترین میزان مانده سپرده را داشته است. پس از آن استان ایلام با حدود ۵/۷ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و در نهایت، خراسان شمالی با حدود ۸ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارند.

 

حجم تسهیلات اعطایی در استان‌ها:

براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان تسهیلات‌ اعطایی بانک‌ها در استان تهران حدود ۱۰۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در استان اصفهان ۲/ ۶۰ هزار میلیارد تومان و در استان خراسان رضوی ۷/ ۵۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در مقابل، استان کهگیلویه و بویر احمد با ۸/۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی در شهریور ماه کمترین مبلغ تسهیلات‌دهی را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده است. پس از آن استان ایلام با حدود ۶/ ۶ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و استان خراسان جنوبی با حدود ۹/ ۶ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارد.