هیئت وزیران در جلسه ۳ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد بانک مرکزی مقرر کرد تا زمان ابلاغ دستورالعمل آیین نامه جدید نظام سنجش اعتبار، آیین نامه پیشین به مدت 6 ماه اعتبار داشته باشد. از آنجایی که در آیین نامه جدید نظام سنجش اعتبار که در سال جاری به تصویب رسید، به صراحت حکم به لغو آیین نامه قبلی نظام سنجش اعتبارمصوب ۱۳۸۶ داده شده است؛ بنابراین تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، اقدام براساس مفاد آیین نامه اصلاحی (در موارد مستلزم تدوین دستورالعمل) امکان پذیر نبوده و این موضوع، اختلال و توقف در روند امور را در پی داشته است که با تصمیم هیات وزیران این موضوع مرتفع می‌گردد.

لازم به یادآوری است به موجب آیین نامه قبلی، الزامات ناظر بر فرآیندهای مرتبط با نظارت، تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سنجش اعتبار و اشخاصی که به داده‌های خام شرکت در زمینه اعتبارسنجی دسترسی دارند، پیش‌بینی و روابط ایشان با بانک مرکزی و شبکه بانکی در چارچوب آیین نامه یادشده، شکل گرفته است؛ لیکن براساس آیین نامه جدید، اقدامات مرتبط با موارد فوق، باید طبق دستورالعمل‌هایی که ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این آیین نامه، به تصویب شورای سنجش اعتبار خواهند رسید، صورت پذیرد.