شرکت شاپرک گزارش وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مردادماه را منتشر کرده است. بر اساس گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت موسوم به شاپرک، دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی با توجه به محاسبه کارمزد بانک پذیرنده در مبالغ کمتر از ۵۰ هزار ریال (پنج هزار تومان)، بین 50.001 ریال تا 250.000 ریال (بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان) و بالاتر از ۲۵۰هزار ریال (بیشتر از ۲۵ هزار تومان) تقسیم شده است.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراکنش به ارزش 2616 میلیارد ریال در شبکه شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک، همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان با سهمی بالغ بر 88.12% اختصاص پیدا کرده است؛ ابزار کارتخوان فروشگاهی با تعداد بیش از ۷ میلیون و ۵۷۱ هزار پایانه فعال در مدت مشابه تعداد ۲ میلیارد و ۷۶ میلیون و ۱۵۹ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است.

آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنش‌های شاپرکی نشان می‌دهد که بیشترین تراکنش با استفاده از دستگاه کارتخوان در مردادماه با سهم 38.97 درصدی دارای مبلغ بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است. از سوی دیگر، بالغ بر 23.46% از تراکنش‌های کارتخوان‌ها در دامنه مبلغی کمتر از ۵ هزار تومان انجام شده است که این میزان نشان از ادامه روند ضریب نفوذ گسترده کارتخوان برای خریدهای بسیار خرد و خرید شارژ دارد.

با توجه به گزارش منتشره از سوی شاپرک ، تعداد تراکنش‌های کمتر از ۵ هزار تومان برابر با ۴۸۶ میلیون و ۹۹۸ هزار تراکنش بوده است؛ این در حالی است که تعداد تراکنش‌های بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان بالغ بر ۸۰۹ میلیون و ۹۶ هزار تراکنش بوده است. نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی حاکی از آن است که 32.57% تراکنش‌ها یعنی در حدود ۶۷۶ میلیون و ۱۶۴ هزار تراکنش با استفاده از این ابزار پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک دارای مبلغ بیشتر از ۲۵ هزار تومان بوده است؛ همچنین عملیات مانده‌گیری، سهمی ۵ درصدی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان را به خود اختصاص داده است.

گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که از دو میلیارد و ۷۶ میلیون تراکنش ابزار کارتخوان (با احتساب تراکنش‌های عملیات مانده‌گیری)، در حدود یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ تا ۲۵ هزار تومان بوده است. همچنین آمار منتشر شده نشان می‌دهد که بیش از 90% از تراکنش‌های ابزار کارتخوان در مردادماه سال جاری دارای مبلغی کمتر از ۵میلیون ریال (۵۰۰ هزار تومان) بوده است.