پس از صدور بخشنامه به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی اعلام کرد : برای تخصیص منابع بانکی لازم است تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای، رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور در نظر گرفته شود. لذا در عین حال که باید به رعایت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع نسبت به تامین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجه‌ای همت گماری کرد نباید از نیازهای تامین مالی استانی و منطقه‌ غافل شد.

در استان‌های مختلف به ویژه کمتر برخوردار، تخصیص منابع با سپرده های تجهیز شده تناسب نداشته و برخی از موسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌ها بخش جزئی از منابع سپرده‌ای جمع آوری شده در استان‌ها را به صورت تسهیلات در استان استفاده کرده‌اند. بر همین اساس مراتب توسط هیائت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1399/01/25 مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

1- با توجه به لازم بودن تامین مالی طرح‌های ملی و انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک‌ها که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها به مجموع سپرده‌های آنها در استان مشخص کمتر از 50 درصد است موظف هستند این نسبت را در بازه زمانی معینی حداکثر تا پایان سال 1400 حداقل 50 درصد ارتقا دهند. به گونه‌ای که باید حداقل 50 درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص به همان استان تخصیص داده شود.

2- به موسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌ها ابلاغ شده است که با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها، اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه‌های تخصیص منابع افزایش داده و نمایندگان واحدهای استانی موسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌ها در جلسات کمیسیون به صورت فعال مشارکت کنند

و با توجه به اهمیت موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به مفاد بخشنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ ، مراتب به تمامی واحدهای زیربط موسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌ها ابلاغ شده و نظارت دقیق و موثری بر حسن اجرای آن اعمال شود.