برطبق آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در آذر ماه امسال به میزان 1426 هزار میلیارد تومان رسیده است، که با توجه به مقدار 1300 هزار میلیارد تومانی سال گذشته، رشد حدود 10% را در این بخش شاهد هستیم.

برهمین اساس مشارکت مدنی با ۲۸% و فروش اقساطی با ۲۷% از کل مانده تسهیلات اعطایی، بزرگترین قسمت از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در اختیار دارد. مانده تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی در پایان آذر ماه سال جاری به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان و تسهیلات فروش اقساطی به ۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مدت مشابه، تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه نیز رشد کرده است و از میزان 78 هزار میلیارد تومان تواسته به عدد 104 هزارمیلیارد تومان دست یابد. لازم به ذکر است که این میزان 7.3% از کل تسهیلات اعطایی را تشکیل می‌دهد.

همچنین در پایان آذرماه سال جاری، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به ۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان حدود ۶۱% از کل مانده تسهیلات را تشکیل می‌دهد.

بررسی آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی حاکی از آن دارد که مانده تسهیلات اعطایی در بانک‌های تجاری در آذرماه به ۲۴۶ هزار میلیارد تومان رسید.

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی نیز نشان از سهم ۲۱% بانک‌های تخصصی در این مدت دارد. این میزان در آذرماه به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.