در مقایسه‌ای آماری بین تعداد و مبلغ تراکنش‌های صادرکنندگی و پذیرندگی به تفکیک هر بانک، بانک ملی ایران در جایگاه دوم سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده قرار گرفته است.

در راستای بررسی سهم هر بانک از کل تعداد تراکنش‌ها برای رسیدن به دید کاملی از عملکرد هر یک از بانک‌ها در هر دو نقش صادرکنندگی و پذیرندگی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور، مجموع تعداد تراکنش‌های صادره هر بانک با تعداد تراکنش‌های پذیرش شده همان بانک نیز محاسبه شده است.

این شاخص نشان می‌دهد بانک‌ملی ایران، جایگاه دوم بیشترین سهم تعدادی از کل تراکنش‌های شاپرکی در شبکه پرداخت را از آن خود کرده است. در بررسی گردش مالی شاپرکی که دربردارنده مجموع مبالغ صادرکنندگی و پذیرندگی هر بانک می‌باشد نیز بانک ملی ایران، جایگاه دوم خود را حفظ کرده است.