بانک مرکزی در گزارشی آمار کلی از دارایی‌ها و بدهی‌های خود را در آذرماه سال 99 منتشر کرد طبق این آمار میزان دارایی کل بانک مرکزی برابر با 7684.0 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 20.2 درصد رشد داشته است. به همین ترتیب، دارایی خارجی برابر 5824.6 هزار میلیارد ریال در آذرماه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 17.8 درصد داشته، این درحالی که این آمار در مقایسه با اسفندماه 98 نیز حدود 8.6 درصد افزایش یافته است.

همچنین اسکناس و مسکوک که از جمله دارایی‌های این بانک در نظرگرفته میشود در آذرماه امسال حدود 1477.9 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به آذر ماه سال 98 کاهشی 61.2 درصدی را تجربه کرده است.

در این گزارش به بدهی بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز اشاره شده است. طبق آمار در آذرماه امسال بخش دولتی حدود 1477.9 هزار میلیارد ریال بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه سال گذشته با افزایش 30 درصدی مواجه شده است. همچنین بانک‌ها حدود 1268.4 هزار میلیارد بدهی داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 13.9 درصدی داشته است.

رشد بدهی‌های بانک مرکزی در آذرماه:

لازم به ذکر است دربخش بدهی‌هایی که به صورت اسکناس و مسکوک هستند بانک مرکزی رشدی 11.3 درصدی را نسبت به آذرماه سال قبل تجربه کرده است. که بخشی از این اسکناس و مسکوک به میزان 642.2 هزار میلیارد در دست اشخاص و بخشی دیگر آن به میزان 75.0 هزار میلیارد هم در نزد بانک‌ها می‌باشد.

همچنین در آذرماه سال 99 بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان 2512.8 میلیارد ریال سپرده در بانک مرکزی ثبت کردند که در مقایسه با آذر 98، رشدی برابر 33.6 درصدی داشته است. درصورتی که سپرده‌های بخش دولتی در این بانک حدود 1354.9 هزار میلیارد ریال بوده که رشدی 56.4 درصدی را نشان می‌دهد. در ادامه بخش بدهی‌ها، میزان بدهی ارزی این بانک 1986.3 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به آذر ماه سال گذشته 6.1 درصد رشد را تجربه کرده است.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی