طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص آمار چک‌های وصول شده عادی و رمزدار در کل کشور، بیش از 808 هزار فقره چک رمزدار با ارزشی معادل 1230 هزار میلیارد ریال طی آذر ماه وصول شده است. تعدا چک‌های وصول شده نسبت به ماه گذشته 2.7 درصد افزایش و مبلغ چک‌ها نیز حدود 4.4 درصد رشد داشته است.

استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین سهم را از تعداد چک‌های رمزدار وصول شده داشته‌اند. استان تهران از نظر شاخص تعداد چک‌های وصول شده سهمی حدود 30 درصد و استان خراسان رضوی سهم 8.5 درصد داشته‌اند. استان اصفهان نیز حدود 8 درصد سهیم بوده‌ است. به لحاظ ارزش چک‌های وصولی نیز به ترتیب استان‌های تهران با 56.2 درصد، اصفهان با 6.3 درصد و خراسان رضوی با 5.3 درصد در صدر قرار دارند.

تعداد و ارزش چک‌های وصول شده عادی و رمزدار:

در آذرماه سال جاری، در مجموع 8 ملیون و 200 هزار فقره چک وصول شده است که قریب به 90.1 درصد از این تعداد چک عادی و 9.9 درصد چک رمزدار بوده است. به لحاظ مبلغ چک‌ها نیز، ارزش چک‌های وصولی در آذر ماه 2109 هزار میلیارد ریال در مجموع بوده است که از این مبلغ 879 هزار میلیارد ریال متعلق به چک‌های عادی و 1230 هزار میلیارد ریال چک رمزدار بوده است. همان‌طور که اشاره گردید، ارزش چک‌های رمزدار بیش از چک‌های عادی بوده است و سهمی حدود 59.3 درصد از کل ارزش چک‌ها را به خود اختصاص داده است.