بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی کشور، مطابق با بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها را مقابل خسارتی که بر اثر عملیات آن بر مشتریان تحمیل می‌شود، موظف و مکلف به جبران خسارات مربوطه دانسته است. لازم به ذکر است که براساس ماده 30 دستورالعمل حساب جاری ابلاغ شده توسط مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، اعضای هیات‌مدیره هر بانک مسئول هرگونه عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری هستند. در صورت احراز تخلف، علاوه بر مشمول شدن در مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، این تخطی در سوابق ثبت شده و در صلاحیت آنها برای سمت‌های مدیریتی موثر خواهد بود.

بر همین اساس و با توجه به اهمیت موارد ذکر شده، بانک مرکزی از تمامی بانک‌ها خواسته است که ضمن ابلاغ مفاد بخشنامه مربوطه به تمامی زیرمجموعه‌ها و تدارک تدابیر و اقدامات کنترلی لازم جهت ایجاد اطمینان از اجرای صحیح دستورالعمل حساب جاری، دستور دهند که فایل پیوست دارندگان بیشتر از 20 فقره چک برگشتی را همراه نظارت واحد بازرسی بانک مربوطه، تکمیل و به صورت پیوسته در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال برای اتخاذ تدابیر لازم به این مدیریت کل ارسال نمایند. همچنین بانک مرکزی خواسته است که نسخه‌ای از گزارش‌ها و نتایج بررسی‌های انجام شده در مورد دارندگان بیشتر از 20 فقره چک برگشتی را به همراه مدارک لازم، هر ماه به این بانک ارسال کنند.