طبق گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در طول سال 1398 نسبت به سال 1397، 26 درصد افزایش داشته است. تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی طی سال 1398 با 2012.6 هزار میلیارد ریال افزایش، هعادل 9749.9 هزار میلیارد ریال بوده است.

براساس این گزارش، حدود 54 درصد از کل تسهیلات پرداختی به صورت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی بوده است که رقم آن حدود 5261.4 هزار میلیارد ریال می‌باشد. لازم به ذکر است تسهیلات در قابل سرمایه در گردش سال 1398 نسبت به سال 1397، 21.8 درصد افزایش داشته است.

بخش عمده تسهیلات در قالب سرمایه در گردش، به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است که تقریباً 41.2 درصد از این منابع را شامل می‌شود. در بخش صنعت و معدن نیز بیشترین تسهیلات مربوط به تأمین سرمایه در گردش پرداخت گردیده است که نشان‌دهنده اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 98 است.

مطابق گزارش، تسهیلات بخش صنعت و معدن در سال گذشته 390988 فقره و با میانگین هر فقره 8.1 میلیارد ریال پرداخت گردیده است. تسهیلات بخش خدمات نیز 3672077 فقره و با میانگین پرداختی 0.9 میلیارد ریال بوده است.