به گزارش ایبِنا؛ نتایج هشتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1402 (مورخ 28 شهریور 1402) اعلام شد. همچنین حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 4 مهرماه جاری برگزار خواهد شد. جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

اعلام نتیجه هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.