اعتبار اسنادی اتکایی یا پشت به پشت، اعتبارى است که توسط ذى‌نفع يک اعتبار که امکان تهيه و ارسال کالا را ندارد، با اتکاء بر اعتبارى که به وسیله خريدار و به نفع وى گشايش يافته است، جهت صادرکننده ديگرى که مى‌تواند کالا را تهيه و ارسال نمايد، گشايش مى‌يابد.

به بیان دیگر، اسناد اعتباری اتکایی از دو اسناد اعتباری متمایز تشکیل شده است: یکی صادر شده توسط بانک خریدار به واسطه و دیگری صادر شده توسط بانک واسطه به فروشنده (خریدار – واسطه – فروشنده).

باید به این نکته توجه داشت که از لحاظ بانک بازکننده اعتبار دوم و ذى‌نفع اولي، اولین اعتبار گشايش يافته دارای اهميت بسیار است، بنابراين بايستى به ‌صورت “برگشت‌ناپذير” و “تائيد شده” باشد تا بانک دوم از قدرت پرداخت اعتبار اول به اندازه کافی اطمينان يابد و بتواند آن را به عنوان وثيقه‌اى برای اعتبار دوم بپذیرد. اگر بانک بازکننده اعتبار دوم، خود اعتبار اول را تائيد کند، اینگونه حداکثر تضمين در اين مورد به وجود خواهد آمد.

همچنین مبلغ اعتبار دوم معمولاً از اعتبار اول کمتر است تا ذى‌نفع اوليه ما به التفاوت آن را برای گرفتن سود خود برداشت کند. همچنين سررسيد و آخرين تاريخ حمل اعتبار دوم بايستى از اعتبار اول جلوتر بوده تا ذى‌نفع اول بتواند به موقع قبل از سررسيد و آخرين تاريخ حمل اعتبار اول، اسناد مربوط به کالا را دريافت داشته و آن را به بانک ابلاغ‌کننده اعتبار اول ارائه دهد.

لازم به ذکر است که در قراردادهاى زنجيره‌اى که چندين واسطه بين خريدار نهائى و عرضه‌کننده اصلى قرارداد وجود دارد، چندين اعتبار اتکائى توسط واسطه‌ها به وجود می‌آید.

 

اعتبار اسنادی اتکایی