چکیده:

مدیریت سرمایه در گردش، یکی از مباحث بسیار مهم در حیطه مدیریت مالی می‌باشد که نقش قابل‌توجهی در بقا و رشد واحد تجاری ایفا می‌نماید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تغییر در دسترسی به تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی بر مدیریت‌سرمایه در گردش شرکتی می‌باشد. در این مطالعه از داده‌های 52 شرکت تولیدی فعال در بخش صنعت در دوره زمانی 85-95 در بورس اوراق بهادار تهران استفاده‌شده است، برای این منظور از روش شبه درستنمایی داده‌های پنلی استفاده گردید؛ که در راستا تأثیر تغییر در تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی بر اجزاء سرمایه درگردش شامل موجودی نقد، دریافتنی‌ها، موجودی مواد و کالا، سایر دارایی‌های جاری (پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات)، اعتبار تجاری (پرداختنی‌ها)و سایر بدهی‌های جاری بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد تغییر در دسترسی تسهیلات بانکی به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای بر برخی از معیارهای سیاست سرمایه در گردش شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد و این تأثیرات در شرکت‌های که بیشتر یا کمتر وابسته به تسهیلات بانکی هستند متفاوت است.

 

واژگان کلیدی:

تسهیلات بانکی؛ مدیریت سرمایه در گردش؛ روش شبه درست‌نمایی

نوسندگان:

زهرا نصیری؛ رویا دارابی

     

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:

http://jma.srbiau.ac.ir/article_13877.html