چکیده

هدف: وجود ابهام در شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌‎ها، ارزشیابی آنها را برای تحلیلگران و سهامداران با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. در این پژوهش الگوی پویای ارزشیابی سهام بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ARDL ارزیابی شده است.

روش: بدین منظور، داده‌های فصلی 4 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه‌وتحلیل شدند؛ داده‌هایی که با توجه به دردسترس‌بودنشان به شیوۀ غربالگری طی سال‌های 1395-1388 انتخاب شدند. نوآوری‌ دیگر، انتخاب الگویی رقیب به‌صورت الگوی خودرگرسیونی ARIMA برای ارزیابی میزان دقت الگوی ARDL و بررسی اثر ریسک سیاسی کشور بر قیمت سهام بانک‌هاست که اثر تحریم بانک مرکزی ایران در قالب متغیر مجازی وارد الگو شد.

نتایج: نتایج نشان داد هر دو الگو قابلیت بالایی در پیش‌بینی نسبت قیمت به ارزش دفتری بانک دارند؛ ولی میزان دقت الگوی ARDL بالاتر است. به‌علاوه، تحریم بانک مرکزی در بلندمدت اثر معناداری بر نسبت PB نداشته است. در نهایت براساس اثرات بلندمدت متغیرهای بنیادین، متغیر ارزشیابی سهام بانک تعریف شد که مثبت و منفی‌بودن آن نشان‌دهندۀ گران یا ارزان‌‌بودن قیمت سهم است.

 

واژگان کلیدی:

الگوی پویای ارزشیابی سهام؛ الگوی ARDL؛ الگوی ARIMA؛ الگوی ارزشیابی DDM

 

نویسنده:

احسان آقاسی

نادر مهرگان

مهدی آسیما

 

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید :

http://amf.ui.ac.ir/article_23702.html