چکیده:

بخش بانکی در اقتصاد ایران را می‌توان مهم‌ترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست، به طوری که هر گونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه­های بروز اختلال در سایر بخش‌ها را نیز فراهم می­کند. از سویی، فعالیت بانکداری همراه با ریسک­های مختلفی است که می‌توان به ریسک اعتباری به عنوان مهم‌ترین آنها اشاره کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تبیین عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک­ها می‌باشد. در مطالعة حاضر از نسبت مطالبات غیرجاری بانک­ها به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک­ها استفاده شده است. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده­های تابلویی برای نمونه­ای شامل 17 بانک داخلی در دورة زمانی 1393- 1385 به‌دست آمده است. یافته­های تجربی حاکی از آن است متغیرهای درونی که نشان­دهندة نحوة مدیریت و عملکرد بانک­ها می‌‌باشند، نقش قابل ملاحظه­ای در توضیح مطالبات غیرجاری بانک­ها دارند.

به طور کلی می‌توان عوامل تاثیرگذار بر مسئله مطالبات غیرجاری بانکی را در دو دسته عوامل بیرونی و عوامل درونی خلاصه کرد. عوامل و متغییرهای بیرونی بیشتر به شرایط اقتصادی اشاره دارند که تا حد زیادی خارج از کنترل عملکرد بانک‌ها می‌باشد، اما عوامل درونی به مواردی اشاره دارد که تحت تاثیر عملکرد و مدیریت بانک‌ها هستند.

واژگان کلیدی:

بانکداری؛ ریسک اعتباری؛ مطالبات غیرجاری؛ عوامل درونی ؛ داده­های تابلویی

نویسندگان:

اکبر کیمجانی، سامان فلاحی

 

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

https://journals.ut.ac.ir/article_58940.html