چکیده:

در سالهای اخیر چگونگی اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین بررسی نقش استقلال بانک مرکزی بر اثرگذاری آن، از بحث‌های چالشی بوده که در مطالعات مختلف نتایج یکسانی حاصل نشده است. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر شوک‌های ناشی از سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص استقلال بانک مرکزی است. به این صورت که در این مطالعه و براساس مبانی نظری موجود در زمینه تحقیق، با استفاده از داده‌های دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای ابزار سیاست پولی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود تسهیلات بانکی) شاخص استقلال بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و قیمت نفت برآورد شده و توابع واکنش به ضربه و نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تفسیر شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی، نرخ رشد اقتصادی را به‌صورت معنی‌داری در ایران کاهش داده و از طرف دیگر استقلال بانک مرکزی هم در تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی سهم داشته و هم می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را به‌صورت مثبت و نرخ تورم را به‌صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.

واژگان کلیدی:

سیاست پولی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی، الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)

نویسندگان :

آقای محسن نیازی محسنی، دکتر حمید شهرستانی، دکتر کامبیز هژبر کیانی، دکتر فرهاد غفاری این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید: http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-911-fa.pdf