چکیده :

تأمین مالی بانک‌‌ها در ایران چهار مسیر عمده دارد: سپرده‌ها، سرمایه، بدهی به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها و سپرده‌گذاری که یکی از منابع اصلی تأمین مالی است. در سال‌‌های اخیر گرایش مشتریان به سپرده‌های بدون سررسید مشخص که هر زمان قابل‌برداشت است، مشکلاتی را برای بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی ایجاد کرده است. این پژوهش تأثیر پاداش‌‌های قراردادی بر رفتار 107/24 نفر از سپرده‌گذاران را – شامل 924/10 سپرده‌گذار ویژۀ بانک ملت که پاداش دریافت کرده‌اند و 183/13 سپرده‌گذار عادی این بانک که از این پاداش‌ها برخوردار نشده‌‌اند – از سال 1389 تا 1394 بررسی کرده است. بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، سود بانکی و تأثیر آن بر سپرده‌گذاران را بررسی کرده است. در این پژوهش پاداش‌‌های قراردادی شامل بیمه و کارت بانکی ویژه به‌ استثنای سود سپرده است و اثر این پاداش‌‌ها بر طول دورۀ سپرده‌‌گذاری و نوسانات سپرده به‌منزلۀ عوامل تامین مالی باثبات بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد پاداش‌‌های قراردادی سبب افزایش ثبات تأمین مالی در بانک شده است.

 

واژگان کلیدی:

تأمین مالی باثبات؛ رفتار سپرده‌گذاران؛ سپرده‌های بدون سررسید مشخص

نویسندگان:

رضا تهرانی؛ سید مجتبی میرلوحی ؛ محسن مهرآرا ؛ مجید لطفی قهرود

   

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید :

http://amf.ui.ac.ir/article_23557.html