چکیده:

در این پژوهش نرخ تورم، حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز (جایگزینی برای دلار) به‌منزله متغیرهای اقتصادی توصیف شده و تأثیر آن‌ها بر ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت‌هاست، بررسی شده است. روش و ماهیت تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده‌های تحقیق و برآورد مدل‌ها، از رویکرد داده‌های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سه متغیر نرخ تورم، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر ساختارسرمایه تأثیر معناداری دارند، ولی نرخ بهره بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری ندارد. تغییر در نرخ بهره، تغییری در نسبت بدهی ایجاد نمی‌کند. از سه متغیر تأثیرگذار بر ساختارسرمایه، دو متغیر نرخ تورم و حجم نقدینگی، بر ساختار سرمایه تأثیر منفی دارد. از‌این‌رو، توصیه می‌شود مدیران مالی در تصمیم‌های مالی و ترکیب منابع مالی وجوه نقد مورد نیاز، اثر تغییرات نرخ تــورم بر ساختار سرمایه، اثرات مثبت نرخ ارز و روند تغییرات ایجادشده در این متغیرها را بررسی کنند.

واژگان کلیدی:

ساختار سرمایه؛ نرخ تورم؛ نرخ سود بانکی؛ داده‌های تابلویی

نوسندگان:

منصوره علیقلی

 

این مقاله را میتوانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

http://www.jmsp.ir/article_60212_904011bb2868502eaa2867dcb029de91.pdf