چکیده :

از جمله اصول مهم در بهبود مدیریت ریسک در هر سازمانی مانند بانک‌ها، به کارگیری روشهای علمی تصمیم‌گیری و نگرش سیستمی و جمع آوری سیستماتیک اطلاعات، ارزشیابی و سنجش علمی و بهینه اطلاعات است.این مقاله به دنبال بهبود در امر تصمیم‌گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک‌ها است.یکی از مسائل مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها درجه‌بندی اعتباری است.به عبارتی مسئله درجه‌بندی اعتباری و تخصیص اعتبار به فراخور درجه اعتباری، گریبانگیر بسیاری از مراکز تصمیم‌گیری اعتباری است، لذا استفاده از مدلی مناسب جهت تخصیص بهینه اعتبار و توزیع اعتبار بانکی میان مشتریانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند، اهمیت بسزایی دارد.در گذشته جهت درجه‌بندی اعتباری از مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده می‌شد که امروزه به جهت مشکلات موجود در این روش از سایر مدلهای تصمیم‌گیری کمک گرفته می‌شود.هدف استفاده از مدلهای تصمیم‌گیری در این مقاله، در نهایت آن است که راجع به چگونگی وضعیت اعتباری مشتری تصمیم صحیحی اتخاذ شود تا منابع بانکی به بهترین نحو یا به عبارتی، با ریسکی مدیریت شده تخصیص یابد.

واژگان کلیدی :

امور مدیریت؛ روشهای علمی؛ نگرش سیستمی؛ جمع آوری سیستماتیک اطلاعات

نویسندگان :

مریم خلیلی عراقی

 

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

http://joer.atu.ac.ir/article_3429.html