چکیده :

وجود مطالبات معوق از جمله مشکلات کنوني نظام بانکي کشور محسوب مي شود. يکي از دلايل بروز چنين مشکلاتي، استفاده نکردن از سيستم‌هاي اعتبارسنجي براي اعطاي تسهيلات بانکي است. مدل‌هاي مورد استفاده در چنين سيستم‌هايي امکان پيش‌بيني کمي ریسک نکول وام‌گيرندگان را فراهم مي کنند. چندي است که با همت وزارت امور اقتصادي و دارايي، شرکتي براي ايجاد يک پايگاه اطلاعاتي جامع براي فراهم کردن داده‌هاي اعتباري مشتريان بانکي و تهيه گزارش‌هاي اعتباري افراد ايجاد شده است، اما همچنان راه زيادي تا فراگير شدن گزارش‌هاي اعتباري در نظام بانکي وجود دارد.

در اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از اطلاعات 250 مشتري حقوقي (کوچک و متوسط) مربوط به سه بانک، مدلي براي اعتبارسنجي مشتريان حقوقي بانک‌ها ارايه شود. نتايج تحقيق حاکي از معناداري مدل در سطح خطاي کمتر از 5 درصد است. اين مدل با 40 داده ديگر نيز مورد آزمون قرار گرفت که صحت مدل ارايه شده را تاييد کرد.

 

واژگان کلیدی:

اعتبارسنجی مشتریان حقوقی، ریسک نکول ، مدل لوجیت، مدل پروبیت

نویسندگان:

ابوذر سروش، رضا راعی     این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید : https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207808