چکیده:

​هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده‌ها با تاکید بر ریسک اعتباری و ریسک بازار است. دوره‌ی زمانی مورد مطالعه 1378-1394 است. در این پژوهش از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی(ARDL) است. در این مطالعه ریسک اعتباری و ریسک بازار به عنوان عوامل مهم موثر بر حجم سپرده‌های بانکی در نظر گرفته شده‌اند. ریسک اعتباری شامل نسبت تسهیلات معوق شده به کل تسهیلات بانک است. ریسک بازار شامل چهار متغیر نرخ تورم، نرخ ارز غیر رسمی، قیمت سهام و نرخ سود سپرده‌های بانکی است. تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است. براساس نتایج مطالعه ریسک اعتباری در هر چهار مدل تاثیر منفی بر حجم سپرده‌های بانکی دارد. تولید ناخالص داخلی در هر چهار مدل تاثیر مثبت بر حجم سپرده‌ها دارد. متغیرهای ریسک بازار اثر معنادار بر حجم سپرده‌های بانکی دارد به‌طوری‌که نرخ ارز غیررسمی، نرخ سود سپرده‌ها و قیمت سهام به عنوان متغیر ریسک بازار در مدل‌های جداگانه تاثیر مثبت بر حجم سپرده‌های بانکی داشته و نرخ تورم تاثیر منفی حجم سپرده های بانکی دارد.

واژگان کلیدی:

بانکداری، سپرده‌های بانکی، ریسک مالی، تسهیلات بانکی

نویسندگان:

طیبه پورمند بخشایش، ظریفه پورمندبخشایش این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید: http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-741-fa.pdf

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.