چکیده:

یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی‌ترین وظیفه بانک‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455تایی (323 مشتری خوش‌حساب و 132 مشتری بدحساب ) از شرکت‌های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، بررسی کرده‌ایم. ابتدا 39 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفاده از روش c5 شناسایی شده و درنهایت 11 متغیر را که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده‌ایم. در مدل برازش شده، معنا داری ضرایب، با استفاده از آماره Wald و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که براساس شاخص‌های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک‌کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.

نظام بانکی در ایران همچون سایر کشورها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می‌نمایند، زیرا علاوه بر آنکه بانک‌ها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به سبب عدم توسعه کافی بازار سرمایه، نقش اساسی در تامین مالی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی دارند.

واژگان کلیدی:

تسهیلات اعتباری، رگرسیون لجستیک، ریسک اعتباری، مشتریان حقوقی، امتیازدهی اعتباری

نویسندگان:

حسین میرزائی، رافیک نظریان، رعنا باقری

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

http://ensani.ir/file/download/article/20120504180601-9059-4.pdf