چکیده:

گسترش فزایندهٔ ریسک اعتباری بانک‌ها در قالب مطالبات غیرجاری، باعث کاهش توان مالی بانک‌ها در اعطای تسهیلات و سودآوری شده، و با سرایت این آثار از بخش بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی، حتی می‌توان شاهد بحران‌های پولی و مالی بود. بنابراین، کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها با تمرکز بر عوامل اثرگذار در ایجاد آن، اهمیت زیادی دارد. هرچند متغیرهای مختلفی در شکل‌گیری ریسک اعتباری اثرگذارند، در این پژوهش بر ویژگی‌های گزارش حسابرسی و متغیرهای غیرمالی شرکت‌ها در نکول و وقوع ریسک اعتباری تأکید می‌شود که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به این منظور، ویژگی‌های حسابرسی و متغیرهای غیرمالی ۶۳۵ پروندهٔ تسهیلاتی مشتریان حقوقی بانک سپه برای دوره ۱۳۹۶-۱۳۸۵ استخراج و با رگرسیون لجستیک، ریسک اعتباری و احتمال نکول این مشتریان پیش‌بینی شد. یافتهها بیانگر نقش کلیدی متغیرهای حسابرسی مشتمل بر ابهام در تداوم فعالیت، تعداد بندهای توضیحی و دوره تصدی حسابرس، در کنار متغیرهای غیرمالی، بر ریسک اعتباری بوده است.

در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که همواره باید مدنظر صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران اعتباری قرار گیرد، موضوع مدیریت ریسک اعتباری است که براثر نکول اعتبارگیرندگان در بازپرداخت اعتبار، بانک را با مشکلاتی در مدیریت منابع مواجه می‌کنند.

واژگان کلیدی:

ریسک اعتباری، مطالبات غیرجاری، گزارش حسابرس مستقل، متغیرهای غیرمالی، رگرسیون لجستیک.

نویسندگان:

احسان زنگنه، غلامرضا زمانیان، محمدنبی شهیکی، علی چشمی

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:

http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-1327-fa.pdf

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.