چکیده:

هدف اصلي اين مقاله، ارزيابي نقش تسهيلات شبکه بانکي بر توسعه و رشد اقتصادی استان گلستان است. اين پژوهش کاربردي است و در آن از دو روش توصيفي-پيمايشي استفاده و از طريق تحليل رگرسيون و مدل پنل ديتا (Panel Data) به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است. جامعه آماري اين پژوهش همه بانک هاي فعال استان گلستان طي سالهاي 85- 1377 (شامل 11 بانک تجاري و تخصصي) است. براي گردآوري اطلاعات، اسناد و مدارک و صورتهاي مالي سالانه بانک هاي تجاري و تخصصي استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است.

نتايج نشان مي دهد که تسهيلات بانکي به عنوان مکمل سرمايه توليدکننده مي تواند نقش مهمي در سرمايه گذاري و رشد توليد در استان داشته باشد و ضريب مدل بيانگر آن است که 1% افزايش در تسهيلات بانکي استان مي تواند ارزش افزوده (رشد اقتصادي) استان را به ميزان 0.27 درصد افزايش دهد.

پیشرفتهای سالیان اخیر در زمینه‌های علوم و فنون بالاخص در نظام مالی و نهادهای پولی و مالی، تحول عظیمی را بنیان نهاده و منشا دگرگونی در نگرشها و رفتار افراد نسبت به محیط اقتصادی و نهادهای مربوط به آن شده است.

سیستم مالی یکی از مهمترین اجزای هر اقتصاد محسوب میشود. سیستم مالی شامل شبکه‌ای از بازارهای مالی، موسسات، شرکتهای تجاری، خانوارها و دولت می‌باشد که در آن سیستم مشارکت داشته و عملیات آن سیستم را تنظیم می‌کنند. موسسات مالی و پولی بعنوان واسطه‌گران این چرخه به آحاد مردم و شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی خدمات ارائه می‌دهند.

 

واژگان کلیدی:

ارزشيابي، بانکداري، شبکه بانکي، موسسات مالي، رشد اقتصادی ، تسهيلات بانکي، مدل پنل ديتا

نویسندگان:

پرویز سعیدی

 

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:

https://www.sid.ir/FileServer/JF/64513880603.pdf