چکیده:

تحقيق حاضر با هدف تعيين نقش و تاثير تسهيلات بانک‌هاي تجاري در رشد اقتصادی انجام شده است. نوع روش تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش همبستگي است. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از طريق مدل پنل ديتا (Panel Data) استفاده شده است. اين مدل ترکيبي از سري زماني (Time Series) و داده‌هاي مقطعي (Cross- Section) است. جامعه آماري اين پژوهش همه بانک‌هاي فعال تجاري را طي سال‌هاي 85- 1377 که شامل 7 بانک در استان گلستان را دربرمي‌گيرد. داده‌ها از طريق صورت‌هاي مالي سالانه آنها استخراج گرديده است. نتايج نشان مي‌دهد که اعطاي تسهيلات بانک‌هاي تجاري به بخش‌هاي مختلف در بخش صنعت تاثير بالاتري در رشد اقتصادی منطقه داشته است و ساير بخش‌ها تاثير کمتري را کسب نموده‌اند. همچنين نقش تسهيلات غيرتکليفي بانک‌هاي تجاري به مراتب بيشتر از تسهيلات تکليفي در رشد اقتصادي بوده است.

بانک‌ها در دنیای امروز در اداره اقتصاد کشورها نقش تعیین کننده‌ای دارند و از مهمترین ابزار توسعه کشورها محسوب می‌شوند. بانک‌ها اصلی‌ترین رکن بازار مالی کشور به حساب می‌آیند و بر اساس همین باور دولت طرح ساماندهی اقتصاد را در قالب برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی به منظور رفع مشکلات فراروی نظام بانکی و اقدامات اساسی برای توسعه دامنه فعالیت بانک‌ها به عمل آورده است. به طور کلی ، بانک‌ها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف چشم‌اندازهای 20 ساله و برنامه پنج ساله دولت نقشی موثری را ایفا نمایند.

واژگان کلیدی:

تسهيلات تکليفي، تسهيلات غيرتکليفي، بانک‌هاي تجاري، رشد اقتصادی

نویسندگان:

پرویز سعيدي , ابراهيم عباسي

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:

https://www.sid.ir/FileServer/JF/32613902302.pdf