چکیده:

بانک ها با سازمان دهي منابع مازاد نقدي مردم و تجهيز و هدايت پس اندازها و سپرده هاي آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمي را در رشد اقتصادی ، رشد توليد، سرمايه گذاري و اشتغال برعهده دارند.

هدف اساسي پژوهش حاضر، تعيين نقش تسهیلات بانک هاي تخصصي بر رشد اقتصادي در استان گلستان مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، از دو روش توصيفي – پيمايشي و از طريق تحليل رگرسيون و مدل پنل ديتا (Panel Data) به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش همه بانک هاي تخصصي طي سال هاي 85 – 1377 در بر مي گيرد.

نتايج نشان مي دهد که نقش تسهيلات غيرتکليفي بانک هاي تخصصي بر رشد اقتصادي به مراتب بيشتر از تسهيلات تکليفي اين بانک ها بوده است. بطور کلي بر اساس مدل هاي برآوردي نقش بانکهاي تخصصي از طريق اعطاي تسهيلات در رشد اقتصادی و ايجاد ارزش افزوده، مثبت و معني دار و مطابق انتظارات تئوريک است، بنابراين تسهيلات بانکي مي تواند نقش مهمي را در سرمايه گذاري و رشد توليد در استان داشته باشد.

بانک‌ها به کمک سیاست‌های اعتباری و مالی خود قادرند وسایل رشد و توسعه اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور سبب شده و یا با اعطای وام‌های بازرگانی، صنعتی و تولیدی وسایل توسعه کشور را فراهم نمایند. آنها همچنین می‌توانند با اعطای اعتبارات، موجبات تشویق و توسعه صادرات، افزایش تولیدات داخلی، توسعه صنعتی و کشاورزی و توسعه تجارت داخلی و خارجی، حمل و نقل و سهولت در واردات را فراهم نموده و باعث تشویق مردم برای پس‌انداز شوند.

نقش بانک‌ها در جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و به کار انداختن آنها در خطوط تولید و مصرف بسیار حائز اهمیت بوده، به طوریکه اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی سهم به سزایی داشته باشد و برعکس عدم اعطای وام توسط بانک‌ها می‌تواند موجب رکود و توقف رشد اقتصادی گردد.

واژگان کلیدی:

بانک هاي تخصصي، تسهيلات تکليفي، تسهيلات غيرتکليفي، رشد اقتصادی، نظام بانکي

نوسندگان :

پرويز سعيدي

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

https://www.sid.ir/FileServer/JF/20813880807.pdf