چكیده :

هدف از نگارش مقاله پیش‌رو، شناسایی و تبیین فاکتورهای مالی، حسابداری و بازاری تعیین کننده رتبه اعتباری نمونه‌ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1393 است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور (EMS)، رتبه اعتباری شرکت‌های موردبررسی محاسبه می‌گردد.

در مرحله بعد، روش معادلات برآوردی تعمیم یافته به همراه یک ساختار پانل به‌کار گرفته می‌شود که در آن متغییر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغییر مستقل؛ اهرم مالی ،سودآوری،پوشش مالی و نقدینگی ( به عنوان فاکتورهای حسابداری)؛ اندازه شرکت، رشد و مالکیت دولتی (به عنوان فاکتورهای مالی)؛ و عملکرد در بازار مالی (به عنوان فاکتور بازاری) هستند.

نتایج پژوهش پیش‌رو نشان می‌دهد متغیرهای اهرم مالی و سودآوری در سطح اطمینان 99 درصد، متغییرهای رشد و مالکیت دولتی در سطح اطمینان 95 درصد و متغییر پوشش مالی در سطح اطمینان 90 درصد، از نظر آماری معنی‌دار هستند و می‌توان آنها را به عنوان فاکتورهای تعیین کننده رتبه اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی نمود.­

محیط در حال رشد و بسیاررقابتی پیرامون بنگاههای اقتصادی آنها را وارد میسازد که برای ادامه حیات با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی رقابت کرده و فعالیت های خود را از طریق سرمایه گذاری های جدید گسترش دهند. بنگاههای اقتصادی برای سرمایه گذاری به منابع مالی نیاز دارند اما آنچه در این بین اهمیت دارد مفهوم انعطاف پذیری مالی است.

 

واژگان کلیدی:

رتبه بندی اعتباری، مدل امتیاز بازار نوظهور (EMS)، اهرم مالی، نقدینگی، بورس اوراق بهادار تهران  

نویسندگان:

میثم احمدوند، شعیب رضایی، حسین تملکی   این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: http://ensani.ir/file/download/article/20170718154501-10117-12.pdf