چکیده:

انتخاب سهام مناسب برای سرمایه گذاری سودآور یکی از مسایلی است که همواره در بازارهای مالی مورد توجه بوده است. اگر سرمایه گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری نماید، می تواند به بازدهی بیش ازمیانگین بازار دست یابد. مقایسه شرکت های مختلف براساس صنعتی که شرکت به آن تعلق دارد و تشخیص صنایع برتر از طریق بررسی عملکرد آنها می تواند راهنمای مفیدی برای ذی نفعان این عرصه باشد. هدف اصلی این پژوهش، رتبه‌بندی صنایع بورس برای کمک به کارایی بازار سرمایه است و تکنیک مورد استفاده در این راستا، تحلیل پوششی داده هاست. ماهیت الگو بازده ثابت به مقیاس و ورودی محور است که با استفاده از آن 67 شرکت در قالب 16 صنعت مطالعه و در نهایت 7 صنعت کارا و 9 صنعت دیگر غیرکارا معرفی شدند، سپس برحسب مرز کارایی ایجاد شده صنایع ناکارا رتبه‌بندی و برای ارتقای سطح کارایی آنها واحدهایی به عنوان مرجع انتخاب شده اند.

تشکیل سرمایه مهمترین عامل پیشرفت اقتصادی است. توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه‌های غیر کارا و هدایت آنها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر با تو جه به جهت‌گیری سرمایه گذاران موجب سرمایه‌گذاری در صنایعی خواهد شد که از سود بیشتر یا خطر کمتری برخوردارند و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع می‌شود .فعالان بازارهای مالی برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران که به دلایلی مانند عدم شفافیت اطلاعاتی، وجود رانت اطلاعاتی و تصادفی بودن تغییرات قیمت سهام ناکاراست، نیاز به تحلیل سهام شرکت‌ها براساس شاخص‌ها و معیارهایی دارند که ارزش واقعی سهام را نشان بدهد.یکی از شاخص‌های اصلی و تعیین در ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها تحلیل وضعیت صنعتی است که شرکت به آن تعلق دارد. در واقع صنعتی که دارای مزیت نسبی باشد بازدهی بالاتر از سایر صنایع خواهد داشت.بنابراین تعیین جایگاه صنایع در بورس اوراق بهادار به تنوع و کفایت اطلاعات در جهت کاراتر شدن بازار سرمایه کمک شایانی دارد.

نویسندگان :

سعیده کتابی، سعید فتحی، ناهید یوسفان

واژگان کلیدی:

صنعت، رتبه‌بندی، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

ensani.ir/file/download/article/20160528150826-10049-63.pdf