چکیده:

سرمایه گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت اند از: شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های مشترک. این دسته از سرمایه گذاران به نظر می رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه‌بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه‌بندی صنایع مختلف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که از منظر سرمایه گذاران نهادی جهت رتبه بندی صنایع بورس، هشت معیار ریسک مدنظر قرار می گیرد. مهم ترین معیارهای ریسک به ترتیب عبارت اند از: دامنه نوسان بازده صنعت، دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت. در میان صنایع بورس از منظر نهادی ها و با توجه به معیارهای ریسک کاراترین و کم ریسک ترین صنایع، صنعت زیر بنایی فلزات اساسی و فعالیت های مالی و واسطه‌گری است.

سرمایه‌گذاران نهادی جزو فعال‌ترین بازیگران بازار سرمایه هستند و از طریق انجام معاملات در حجم و ارزش بالا، تاثیر زیادی بر جهت‌گیری‌های بازار دارند…

واژگان کلیدی:

رتبه بندی، تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل سلسله مراتبی، معیارهای ریسک، صنایع بورس

نویسندگان:

فریدون رهنمای رودپشتی، فرزانه اشعریون قمی زاده، حامد تاجمیر ریاحی

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

http://ensani.ir/file/download/article/20161015051730-10049-90.pdf