چکیده:

ریسک اعتباری، ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی وام گیرندهدر قرارداد است. در پیشینه پژوهش مطالعات زیادی از قیمت گذاری اختیار برای ارزیابی و تحلیل ریسک اعتباری استفاده کرده اند و بر اساس نوسان پذیری دارایی ها، فاصله تا نکول و به طور جامع تر احتمال نکول، شرکت ها را رتبه‌بندی کرده اند. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای قیمت گذاری اختیار استفاده می شود. در این رویکرد ضمن برآورد نوسان پذیری دارایی های شرکت بدون حلّ معادلات همزمانی بلک- شولز- مرتون، از زمان تا سررسید تعدیل یافته بدهی شرکت ها یا دیرش استفاده می شود. مجموعه داده های این پژوهش شامل 5670 شرکت از شرکت های فعال در بازار ایالات متحده طی دوره 2001 تا 2013 است. پس از رتبه‌بندی شرکت ها و ترسیم منحنی ROC رویکرد این پژوهش و رویکرد پایه ای بلک- شولز- مرتون و رویکرد BhSh، نتیجه گرفته شد که رویکرد این مقاله، دقّت نسبتاً بالایی دارد. همچنین این پژوهش یک تحلیل مبتنی بر ریسک برای اثرات متغیرهای اختیار و سایر متغیرهای بازاری فراهم می کند.

ریسک اعتباری ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی طرف قرارداد است یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از اتفاق یا رخداد اعتباری به وجود می‌آید. بدین صورت که قرض دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده‌اند، نگران هستند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریک نکول هم می‌گویند.

واژگان کلیدی:

منحنی ROC، احتمال نکول، نوسان پذیری،قیمت گذاری اختیار، رتبه‌بندی

نویسندگان:

عباس امین پور جوبنی، ناصر شمس قارنه، اکبر اصفهانی پور

 

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

http://amf.ui.ac.ir/article_20632.htm