چکیده

هدف اصلی این مقاله رتبه‌بندی مشتریان حقوقی بانک کشاورزی بر حسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوشش داده‌ها می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از مناطق شرق و غرب بانک کشاورزی استان تهران، 286شرکت تسهیلات‌گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و پس از خارج کردن داده‌های نامناسب تنها 75 شرکتی که با استفاده از عقد فروش اقساطی 24ماهه با سررسید پایان اردیبهشت‌ماه 1384تسهیلات دریافت کرده بودند، برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرارگرفتند. درنهایت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی‌های فنی محاسبه و شرکت‌ها رتبه‌بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهندکه 15شرکت (معادل 20% شرکتهای موردبررسی) روی مرزکارایی قرار داشته و کاملاً کارا قلمداد شده‌اند. همچنین میانگین کارایی فنی معادل 78% بوده است. به این معنا که درمجموع شرکت‌های موردبررسی، 22% بیش از میزان مورد نیاز، ورودی‌ها و عوامل تولید را مورد استفاده قرار داده و دارای سودآوری پایینی می‌باشند.

 

واژگان کلیدی:

رتبه‌بندی، ریسک اعتباری، تحلیل پوششی داده‌ها، بانک کشاورزی  

نویسندگان:

سعید عیسی‌زاده بهاره عریانی این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید: http://qjerp.ir/article-1-230-fa.pdf