چکیده:

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ساختاری تأثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک­ها است. روش شناسی پژوهش کمی و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌های گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. جهت­ گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعه‌ی آماری مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات و بانک­های شهر تهران(پنج بانک خصوصی منتخب) بوده‌اند که 269 نفر از آنان در پژوهش شرکت کرده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل معادلات ساختاری با نرم­افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دهنده‌ی آن است که فرهنگ، امنیت ادراک شده، سهولت استفاده، اعتماد، کیفیت وب­سایت، حفظ حریم خصوصی و نوآوری بر توان‌ رقابتی بانک­ها تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما تأثیر سرعت بر توان رقابتی بانک­ها معنادار شناخته نشده است. در مجموع نتایج این تحقیق، نقش بانکداری الکترونیکی را بر توان‌ رقابتی بانک­ها مورد تأیید قرار می دهد.

واژگان کلیدی:

بانکداری الکترونیک ؛ رقابت بانک‌ها؛ توان رقابتی.

نویسندگان:

سیدمحمدرضا حسینی پور؛ محمدمهدی پرهیزگار ؛ میرزا حسن حسینی؛ علی اکبر جوکار

   

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

http://jmr.usb.ac.ir/article_4014_cde55dd6dafd4e054cae0f1b4985b3ac.pdf