چکیده:

موسسات اعتباری برای در اختیار قرار دادن انواع تسهیلات اعطایی به مشتریان خود، نیاز به انجام بررسی های کاملی به منظور شناخت متقاضیان از ابعاد کیفی و کمی دارندتا از این راه، ارزیابی کاملی از سنجش توان بازپرداخت و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات و خدمات تامین مالی از سوی آنان به عمل آید، این بررسی ها را به طور عام اعتبارسنجی گویند. هدف از انجام این تحقیق رتبه بندی گروه – های مشتریان و تعیین بخش های برتر از آنها می باشد تا با استفاده از آن شرکت کارگزاری بتواند عملیات تخصیص اعتبار را به نحوی مکانیزه انجام دهد. در اینجا پس از پیش پردازش اولیه از دادهها ،آنها به شکل مدل RFM ١ پردازش می شوند. سپس با استفاده از شبکه عصبی SOM ٢ به عنوان یکی از الگوریتم های خوشه بندی ، مشتریان به ١٠ خوشه تبدیل خواهند شد. در ادامه با استفاده از مدل پیشنهادی، خوشه ها رتبه بندی می شوند. خوشه های برتر شناسایی و عملیات اعطای تسهیلات برای اعضای این خوشه ها انجام می شود. در نهایت سه خوشه ٥، ١ و ٧ به عنوان خوشه های برتر تعیین شدند که به عنوان مشتریان هدف می باشند . ضریب تسهیلات اعطایی به این سه خوشه برتر به ترتیب ٠/٢٧١ ، ٠/١٧٣ و ٠/٥٥٦ می باشد.

در بازار رقابتي امروز در بسياري از صنايع، شركتها در جهت تحقق كامل استراتژي‌هاي كسب وكار مشتري‌گراي خود هستند و براي حفظ مزيت رقابتي و سطح سود خود و درآمدزايي بيشتر، تكيه بر حفظ مشتريان كنوني خود دارند ارائه انواع . روشهاي تبليغاتي و ارائه تسهيلات ويژهاي به مشتريان خاص بخصوص درصنايعي كه از نظر حجم كاري وسعت بيشتري دارند بيشتر نمود پيدا مي‌کند.

واژگان کلیدی:

اعتبارسنجی مشتریان ،شبکه عصبی SOM ،مدیریت ریسک اعتباری ،RFM

نویسندگان:

امیر افسر؛ رحمت هوشدار محجوب؛ بهروز مینایی؛

 

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید :

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1022625/خوشه-بندی-اعتباری-مشتریان-برای-ارائه-تسهیلات-متناسب