چکیده:

در اين مطالعه، مديريت عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصی در ايران از طريق تعيين عوامل تاثيرگذار بر رفتار سرمايه‌گذاري بخش خصوصی مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سرمايه‌گذاري از طريق ايجاد فرصت‌هاي شغلي و منابع درآمدي جديد، از جايگاه خاصي در رشد و توسعه اقتصادي برخوردار است. بر اساس مرور مباني نظري عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، نتايج حاصل از بردار هم‌انباشتگي که از روش آزمون همگرائي جوهانسن بدست آمده، بيانگر آن است که طي دوره زماني مورد بررسي، تغييرات نرخ واقعي ارز تاثير مثبت بر مخارج سرمايه‌گذاري بخش خصوصي دارد و سياست‌هاي پولي (اعتبارات اعطايي بانک‌ها به بخش خصوصي) و مالي (سرمايه‌گذاري دولتي) نقش مهم و اساسي در تعيين رفتار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران، ايفا مي‌نمايند.

سرمایه‌گذاری بعد از مصرف، مهمترین جزء تقاضای کل می‌باشدکه به دلیل نوسانات زیاد بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری با سیاست‌های کلان اقتصادی نوسان پیدا می‌کند و چون پایه تولید جامعه را پی‌ریزی کرده و توان تولیدی را بالا می‌برد، حائز اهمیت می‌باشد. سیاست‌گذاران اقتصادی با استفاده از سیاست‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بخش خصوصی را هدایت کرده و با ایجاد انگیزش‌هایی، سرمایه‌گذاران را به انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری ترغیب می‌نمایند. تصمیمات سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی، به دلیل بالا بودن کارایی و انگیزه‌های سودجویی، تخصیص بهینه منابع و عوامل تولیدی را در پی خواهد داشت.

واژگان کلیدی:

سرمايه‌گذاري بخش خصوصی، سرمايه‌گذاري بخش دولتي، نرخ واقعي ارز، نااطميناني، هم‌انباشتگي

نویسندگان:

سيدعلي پايتختي اسكويي، حسن طاهري، فلور ابقايي

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

https://www.sid.ir/FileServer/JF/22013912308.pdf