چکیده:

بانک‌ها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه­ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص­های سلامت بانکی به­ویژه شاخص­های سلامت در بانکداری اسلامی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی می­باشد. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک­ها می­باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخص­هایسلامت بانکی انتخاب واز طریق طراحی پرسشنامه توسط محقق، بررسی گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ همبستگی می­باشد. به منظور تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته­ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخص­های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی­ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر می­باشد؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه­های بانکداری اسلامی بر سلامت‌بانکی مؤثر می‌باشد و در این رابطه پیشنهاد می­گردد شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص­ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت‌بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام‌بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.

واژگان کلیدی:

سلامت بانکی؛ ثبات مالی؛ بانک؛ بانکداری اسلامی

نویسندگان:

احمد سیدی , محمد رضا عبدلی , مهدی جباری نوقابی

 

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1074313.html