چکیده:

گسترش بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت بانکداری کشور را در سال های اخیر به تکاپو وادار کرده است. در این پژوهش تاثیر اقدامات انجام شده از جانب بانک های دولتی و غیر دولتی برای توسعه بانکداری الکترونیک بر تخصیص منابع در قالب یک الگوی اقتصادسنجی بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که افزایش تعداد پایانه شعب و سوئیفت در بانک های غیردولتی و افزایش تعداد پایانه های شعب و تعداد دستگاه های خودپرداز در بانک های دولتی تاثیر مثبتی بر تخصیص منابع (تسهیلات اعطایی) داشته است.

 

واژگان کلیدی:

تخصیص منابع ،بانکداری‌الکترونیک ،داده های تابلویی ،صنعت بانکداری ایران

نویسندگان :

سیدکمیل طیبی ؛ زهرا زمانی ؛ الهام میرمحمدی ؛

   

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید :

http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_id=121&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1