چکیده:

اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل موثر و اولويت بندي معيارهاي اعتبارسنجي و امتيازدهي اعتباری مشتريان بانک ها انجام شده است. در اين پژوهش، پس از بررسي مباني نظري و مرور پژوهش هاي پيشين، ابتدا متغيرهاي کليدي موثر در ريسک اعتباري مشتريان بانکي بر مبناي مدل 6C که شامل متغيرهاي کيفي و مالي (شخصيت، ظرفيت، سرمايه، وثيقه، شرايط کلي، شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات) شناسايي و بررسي شده و از ميان آنها 28 متغير به عنوان زيرمعيار انتخاب شد. جامعه آماري پژوهش، تمام روسا، معاونين و مسوولان اعتبارات تمام شعب بانک ملي استان آذربايجان غربي بوده که تعداد آنها 186 نفر است. حجم نمونه آماري با استفاده از رابطه کوکران 125 نفر برآورد شد و نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شد. با استفاده از داده هاي گردآوري شده از طريق پرسشنامه اي که بر اساس نظر خبرگان بانکي و بر اساس رويکرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP) و به صورت مقايسه هاي زوجي طراحي شده است، متغيرهاي کليدي امتيازدهي اعتباري بر مبناي مدل 6C با استفاده از نرم افزار Expert Choice، براي اولويت بندي معيارهاي يادشده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که بين معيارهاي امتيازدهي اعتباری بر مبناي مدل 6C تفاوت و اولويت وجود داشته و در اين بين عامل «وثيقه» بالاترين اولويت را دارد و معلوم شد پس از آن به ترتيب سرمايه، شخصيت، ظرفيت، شرايط کلي و شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند.

واژگان کلیدی:

اعتبارسنجی، امتیازدهی اعتباری ، ریسک اعتباری، AHP

نویسندگان:

جعفر بیک زاد، غلامرضا آقازاده، محمدرضا آقازاده

 

این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

http://ensani.ir/file/download/article/20151018160229-9827-52.pdf